L.P.HITECH ENGINEERING CO.,LTD

about us lphitech new1

บริษัท แอล.พี. ไฮเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในเครือแอลพีกรุ๊ป ก่อตั้งขึ้น โดย นายลำพูล อุ่นเรือน

ด้วยความชำนาญและประสบการณ์ด้านสร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหารและงาน สร้างระบบขนถ่ายลำเลียงที่ยาวนานกว่า 15 ปี เราจึงเล็งเห็นความสำคัญของชิ้นส่วนของ เครื่องจักรหรือสินค้า ว่าจะต้องเป็นชิ้นส่วนที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้เครื่องจักรหรือสินค้าที่มี คุณภาพ จึงได้ก่อตั้ง บริษัท แอล.พี. ไฮเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขึ้น เพื่อรองรับงานด้านการผลิตชิ้นส่วนโลหะของอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิค อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

เรามีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี จึงให้ความสำคัญกับ คุณภาพของชิ้นงาน การส่งงานตรงเวลา ราคาเป็นธรรม การบริการ เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า

ชมผลงานของเราทั้งหมด คลิกที่นี่